Uchwała nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników.

Poniżej przedstawiamy treść zmian do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną w zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników.

Na adresy e – mail otrzymali Państwo poniższe informacje oraz załącznik w postaci oświadczenia o stanie zdrowia dla zawodnika. Oświadczenie o stanie zdrowia będzie do pobranie w zakładce dokumenty.

„Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r.,
Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca
2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w
zakresie dotyczącym badań lekarskich zawodników.

Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem:

*§ 23*

1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do
uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny
udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być
wydane przez:

1. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2. lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza
posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji
w dziedzinie medycyny sportowej.

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz
zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w
rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do
uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o
stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie
sportowym.

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w
rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do
złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o
braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we
współzawodnictwie sportowym.

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas
rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń
oraz przeprowadzania badań określają:

– *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń
lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań
lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);*
– *rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie
trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i
młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a
23 rokiem życia (z późn. zm.).*

*§ 24*

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23   jest   ważne przez okres
nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności
orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu
dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w
ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15
marca, to jest ono   ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59;
jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego
następnego roku do godz. 23:59,59).
2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią
inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23
ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed
rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

*§ 25*

1. Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach
próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań
Antydopingowych Instytutu Sportu.
2. Kluby Ekstraklasy, I i II   ligi mają obowiązek posiadać
stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami
licencyjnymi PZPN.

 1. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności
  podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według
  następujących zasad:
  1. lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,
  2. lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,
  3. lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej
  uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym
  legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych
  klasach rozgrywkowych.1. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym
  przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej
  pomocy lekarskiej.
  2. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek
  lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika
  lub innej osoby.”

  *Łukasz Wachowski*
  Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych

Ten wpis został utworzony przez sekretariat, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.