Najnowsze wiadomości


Regulamin Klasy Okręgowej 2018/2019

Regulamin Klasy Okręgowej 2018/2019

Czytaj całość

WAŻNY KOMUNIKAT DLA KLUBÓW!!!

Wydział Gier informuje, że w dniach 25.08 (sobota) i 26.08 (niedziela) odbędzie się  protest sędziów piłkarskich. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że 100% spotkań których rozegranie zaplanowano w tych dniach nie będzie miało obsady sędziowskiej. W tej sytuacji znajdują zastosowanie przepisy Ramowego Regulaminu Rozgrywek: „…jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą nie obecni, kapitan gospodarzy musi najpóźniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym fakcie kapitana gości, wzywając go do przedstawienia kandydatów do prowadzenia spotkania. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego głównego. W przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, to jemu przysługuje prawo prowadzenia zawodów. W przypadku gdy obaj są sędziami związkowymi, to zawody prowadzi sędzia posiadający aktualnie uprawnienia do wyższej klasy rozgrywkowej. Jeżeli obaj kandydaci mają uprawnienia do tej samej klasy rozgrywkowej lub też obaj nie mają uprawnień sędziego związkowego, to między nimi przeprowadza się losowanie, które prowadzi kapitan gospodarzy. Po wyznaczeniu sędziego głównego kapitanowie obu drużyn wyznaczają dwóch sędziów asystentów. Wybór sędziego głównego musi być potwierdzony w sprawozdaniu sędziego przed rozpoczęciem zawodów własnoręcznymi podpisami kapitanów obu drużyn. W rozgrywkach wszystkich klas młodzieżowych z zawodnikami niepełnoletnimi obowiązki kapitanów drużyn w tym zakresie przejmują kierownicy drużyn.” Gospodarz zawodów ma obowiązek dostarczyć do siedziby Okręgu sprawozdanie sędziego z zawodów. Kluby, które porozumieją się ze sobą mogą rozegrać zawody w innym, ustalonym ze sobą terminie. Ustalony wzajemnie termin Wydział Gier będzie traktował jako obligatoryjny (nie będzie możliwości jego późniejszej zmiany). Z racji wyjątkowej sytuacji zmiana terminu nie będzie obarczona obowiązkiem wniesienia opłaty regulaminowej.

Grzegorz Derek

Przewodniczący Wydziału Gier CzOZPN

Czytaj całość

Opłaty ryczałtowe za kartki

Wydział Gier CzOZPN przypomina o możliwości rozliczania żółtych kartek opłatą ryczałtową.

Aby stosować takie rozliczenie należy bezwzględnie przed rozpoczęciem danej klasy rozgrywkowej wnieść opłatę ryczałtową w kwocie 420,00zł (400,00zł zaliczka na poczet przyszłych kar, 20,00zł jednorazowa opłata manipulacyjna) .

Wpłatę należy dokonać na konto Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Częstochowie nr: 84 1020 1664 0000 3802 0138 5749.

W tytule przelewu prosimy podać nazwę Klubu oraz klasę rozgrywkową za którą wpłacany jest ryczałt.

Rozliczenie opłat nastąpi po zakończeniu rundy. W przypadku przekroczenia przez Klub kwoty zaliczki w ciągu trwania rozgrywek – zobowiązany jest on do uregulowania zaległości względem Związku do 7 dni. UWAGA: nieuregulowanie przez klub należności wynikających z rozliczenia zaliczki w ciągu 7 dni, skutkować będzie weryfikacją zawodów jako walkower.

Przewodniczący WG CzOZPN

Grzegorz Derek

Czytaj całość

Rozliczanie delegacji sędziowskich

Informuję, że wzorem lat ubiegłych Kluby mogą powierzyć Związkowi obowiązek rozliczania delegacji sędziowskich. Zainteresowane tą formą pomocy Kluby prosimy o złożenie drogą elektroniczną lub osobiście w biurze Okręgu deklaracji wg. podanego wzoru do dnia 31 lipca br. Zasady rozliczania delegacji sędziowskich reguluje załączona do ogłoszenia uchwała nr 6/04/2018 Zarządu CzOZPN.
Grzegorz Derek
v-ce prezes ds. finansowych CzOZPN

Uchwała nr 6/04/2018 Zarządu CzOZPN.
Deklaracja Klubu dotycząca rozliczania delegacji sędziowskich

Czytaj całość

Informacja dla Klubów dotycząca transferów – przypomnienie!!!

Wydział Gier CzOZPN przypomina, że sam transfer zawodnika do Klubu nie jest jednoznaczny z jego uprawnieniem do gry w zawodach. Zawodnik taki otrzymuje tylko nową przynależność klubową. Prawo do gry w meczach ligowych zawodnik nabywa dopiero z chwilą jego uprawnienia przez Klub do rozgrywek.

Czytaj całość

Nowe zasady rozliczania rachunków sędziowskich

Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej informuję o wdrożeniu w życie nowych zasad obiegu dokumentu “rachunek sędziowski”. Celem zmiany jest uproszczenie procesu rozliczania rachunków, zmniejszenie ilości dokumentów przekazywanych do biura rachunkowego i ograniczenie do minimum kontaktu sędziów z administracją Okręgu. Zgodnie z nowymi zasadami arbiter sędziujący zawody w Klubie, który rozliczanie delegacji sędziowskich powierzył Okręgowi będzie “zbierał” rachunki z poszczególnego miesiąca i dostarczał je zbiorczo do biura Okręgu do 5 dnia następnego miesiąca. Rachunki dostarczone muszą być do biura Okręgu w segregatorze (podpisane segregatory należy pobrać w biurze Okręgu – będą dostępne od 22.08.). Jedynym dodatkowym obowiązkiem sędziego będzie wypełnienie jednego zbiorczego rachunku wg. dostarczonego wzoru.

Czytaj całość

I runda Pucharu Polski

Wydział Gier Częstochowskiego OZPN przypomina o zbliżającym się terminie rozegrania I rundy Pucharu Polski (22.08.2018r godz.17.00). Pary tej rundy przedstawiają się następująco:

  1. Unia Masłońskie – LZS Mrzygłód
  2. Jura Niegowa – Warta Myszków
  3. Orlik Blachownia – Lot Konopiska  – 22.08.2018 godzina 18:00
  4. Olimpia II Truskolasy – Płomień Czarny Las  – 21.08.2018 godzina 17:00
  5. Biała Gwiazda Krasice – OKS Częstochowa
  6. Orkan Rzerzęczyce – Czarni Starcza
Czytaj całość