KURS TRENERSKI UEFA B WYRÓWNAWCZY

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu www.pzpn24.pzpn.pl uruchomiony został  nabór kandydatów na kurs trenerski UEFA B WYRÓWNAWCZY,  który organizowany będzie w Częstochowie.

 Zakończenie naboru kandydatów na kurs zaplanowane zostało na 4 kwietnia 2018 r. 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

 

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień j.w., kandydatem na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY może być osoba, która spełnia następujące kryteria
 • posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku,
 • W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna,

wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych  lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, ze legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed  23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana  do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

 • Posiada aktualną licencję PZPN,
 • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.
 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.
 2. Koszt udziału w kursie UEFA B wynosi 1 800,00 zł brutto ( w cenie kursu sprzęt sportowy + pakiet startowy)

 

Przewodniczący Wydziału Szkolenia

Częstochowskiego OZPN

 Mirosław Sieja

 Tel. 515 – 037-273

Ten wpis został utworzony przez admin, on o i umieszczony w Aktualności. Komentarze zostały wyłączone.