KURSY TRENERSKIE – Komunikat Wydziału Szkolenia Częstochowskiego O.Z.P.N.

Wydział Szkolenia Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej informuje, że na portalu pzpn24.pzpn.pl  uruchomiony został  nabór kandydatów na kurs trenerski UEFA B,  który organizowany będzie w Częstochowie.

Początek kursu zaplanowano na 14 kwietnia 2018 r. 

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:

 

 1. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 2. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 3. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 

 1. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 2. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 3. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 4. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 5. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 7. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B 

 

 1. Z zastrzeżeniem postanowień j.w., kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba,

    która spełnia następujące kryteria

 

1.1 posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C oraz

1.2 ukończyła kurs i posiada dyplom Grassroots C, UEFA C lub UEFA Futsal B  minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA B,

1.3 lub Zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na poziomie III ligi lub dawnej IV ligi (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B) i

1.4 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 

 1. W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.
 2. Koszt udziału w kursie UEFA B wynosi 2 460 zł brutto ( w cenie kursu sprzęt sportowy + pakiet startowy)

Przewodniczący Wydziału Szkolenia

Częstochowskiego OZPN

 Mirosław Sieja

 Tel. 515 – 037-273